Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Sour YP_009625607.1
Gordonia phage Sour YP_009625604.1
Gordonia phage Sour YP_009625606.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009589.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009587.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009588.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530912.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530913.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530911.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018548.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018546.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018547.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191230.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191228.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191229.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604424.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604425.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604423.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193489.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193490.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193491.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531262.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531260.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531261.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858963.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858964.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858962.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214952.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214953.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214951.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614356.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614357.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614355.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654931.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654932.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654930.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013582.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013583.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013584.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011270.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011268.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011269.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032255.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032256.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032254.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004584.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004582.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004583.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009232.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009230.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009231.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409668.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409669.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409667.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043312.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043310.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043311.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052113.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052114.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052115.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003870.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003871.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003872.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014298.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014299.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014297.1
Mycobacterium phage Orion YP_655132.1
Mycobacterium phage Orion YP_655133.1
Mycobacterium phage Orion YP_655134.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198896.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198894.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198895.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014647.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014645.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014646.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409862.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409863.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409861.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564135.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564136.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564134.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655317.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655315.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655316.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655715.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655716.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655714.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409958.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409956.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409957.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817799.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817797.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817798.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018447.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018448.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018446.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210891.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210892.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210890.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016827.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016825.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016826.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198711.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198712.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198710.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614459.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614457.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614458.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013393.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013394.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013395.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667193.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667194.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667191.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016213.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016214.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016212.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286282.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286280.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286281.1