Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterococcus phage AUEF3 YP_009625923.1
Enterococcus phage Ec-ZZ2 YP_009303727.1
Enterococcus phage EfaCPT1 YP_009103827.1
Enterococcus phage EFAP-1 YP_002727883.1
Enterococcus phage EFRM31 YP_004306650.1
Enterococcus phage IME-EF4 YP_009004361.1
Enterococcus phage IME-EFm1 YP_009042659.1
Enterococcus phage IME-EFm5 YP_009200911.1
Enterococcus phage IME_EF3 YP_009008888.1
Enterococcus phage LY0322 YP_009624716.1
Enterococcus phage phiSHEF2 YP_009613292.1
Enterococcus phage phiSHEF4 YP_009613352.1
Enterococcus phage phiSHEF5 YP_009613468.1
Enterococcus phage PMBT2 YP_009622336.1
Enterococcus phage SANTOR1 YP_009284721.1
Enterococcus phage vB_EfaS_AL2 YP_009624838.1
Enterococcus phage vB_EfaS_AL3 YP_009624740.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME196 YP_009216598.1
Lactobacillus phage ATCC 8014-B2 YP_009783987.1
Lactobacillus phage JCL1032 YP_007002976.1
Lactobacillus phage Lc-Nu YP_358768.1
Lactobacillus phage Ldl1 YP_009126462.1
Lactobacillus phage Lenus YP_009795955.1
Lactobacillus phage Lv-1 YP_002455796.1
Lactobacillus phage Maenad YP_009798759.1
Lactobacillus phage Nyseid YP_009798326.1
Lactobacillus phage P1 YP_009786019.1
Lactobacillus phage phiadh NP_050155.1
Lactobacillus phage phiAT3 YP_025035.1
Lactobacillus phage SA-C12 YP_009785754.1
Lactobacillus phage Satyr YP_009797750.1
Lactobacillus phage Sha1 YP_007003562.1
Lactobacillus phage T25 YP_009829551.1
Lactobacillus phage ViSo-2018a (food fermentation metagenome) YP_009816228.1
Lactococcus phage bIL286 NP_076683.1
Lactococcus phage bIL309 NP_076742.1
Lactococcus phage BK5-T NP_116503.1
Lactococcus phage P335 sensu lato NP_839930.1
Listeria phage B025 YP_001468649.1
Listeria phage LP-101 YP_009044811.1
Listeria phage LP-HM00113468 YP_009907784.1
Staphylococcus phage 2638A YP_239806.1
Staphylococcus phage 6ec YP_009042535.1
Staphylococcus phage IME1361_01 YP_009832818.1
Staphylococcus phage P1105 YP_009830245.1
Staphylococcus phage P282 YP_009830113.1
Staphylococcus phage P630 YP_009830181.1
Staphylococcus phage P954 YP_003169685.1
Staphylococcus phage phi2958PVL (phi2958PVL) YP_002268012.1
Staphylococcus phage phi5967PVL YP_007237160.1
Staphylococcus phage phi7247PVL YP_009829495.1
Staphylococcus phage phi7401PVL YP_007392392.1
Staphylococcus phage phiBU01 YP_009113116.1
Staphylococcus phage phiNM3 YP_908836.1
Staphylococcus phage phiSa119 YP_009103471.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st22 YP_009835660.1
Staphylococcus phage SA1014ruMSSAST7 YP_009838458.1
Staphylococcus phage SA345ruMSSAST8 YP_009838614.1
Staphylococcus phage SMSAP5 YP_007005729.1
Staphylococcus phage StauST398-2 YP_008058807.1
Staphylococcus phage StauST398-4 YP_009002804.1
Staphylococcus phage StB20 YP_007236664.1
Staphylococcus phage StB20-like YP_009200540.1
Staphylococcus phage tp310-2 YP_001429947.1
Staphylococcus phage vB_SauS_phi2 YP_009204265.1
Staphylococcus phage vB_SepS_SEP9 YP_009007679.1
Staphylococcus phage vB_SpsS_QT1 YP_009823305.1
Staphylococcus phage YMC/09/04/R1988 YP_008767374.1
Staphylococcus virus 3a (3A) YP_239943.1
Staphylococcus virus 42e YP_239865.1
Staphylococcus virus 47 YP_240011.1
Staphylococcus virus 77 NP_958611.1
Staphylococcus virus IPLA35 YP_002332408.1
Staphylococcus virus phi12 NP_803342.1
Staphylococcus virus phiSLT NP_075508.1
Streptococcus phage APCM01 YP_009220161.1
Streptococcus phage M102 YP_002995467.1
Streptococcus phage M102AD YP_009216228.1
Streptococcus phage phi3396 YP_001039928.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561270.1
Streptococcus virus 7201 NP_038331.1
Streptococcus virus DT1 NP_049400.1
Streptococcus virus phiAbc2 YP_003347419.1
Streptococcus virus Sfi21 NP_049975.1